องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางนิตยา สินธุโคตร
นักบริหารงานการศึกษา
โทร : 095-2917491
นางสาวพิชญ์สินี วิชัยโย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 089-0687122
นายปฐมพงษ์ แกมขุนทด
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
โทร : 082-3718204
นางนิชุดา เพิ่มศิลป์
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง
โทร : 080-1508371
นางปานตะวัน คำไสย์
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองผ้าอ้อม
โทร : 081-0567828
นางเยาวเรศ อุ่นคำ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกกลางสมเด็จ
โทร : 083-3394406
นางสาวกัญญารัตน์ ยุพานิช
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนชาด
โทร : 087-0716665
นางสาวเอมอร โชสูงเนิน
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว
โทร : 085-7183959
นางสาวศิริกร สะภา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงคำพัฒนา
โทร : 095-3156254
นางมะลิวรรณ์ กั้วอาจนา
ครู คศ.๑
โทร : 062-1807627


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง