องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ส.ต.ท. บุญมี เนืองนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โทรศัพท์ : 089-5762232
นางบุศรินทร์ ซื่อสัตย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โทรศัพท์ : 080-2724847
นางสาวธัญญามาศ ศรีดามาตร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 093-3582865
นางสาวสาวินี บรรณสาร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 095-2303551
นายสำเนียง จันทะวิชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 081-2612055
นางนิตยา สินธุโคตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 064-2913777
นายธีรยุทร ภูขันซ้าย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 095-1686015