องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box สมาชิกสภา
นายนิกร เกลือสีโท
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โทรศัพท์ : 098-5199308
นายมงคลชัย ไร่รัตน์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โทรศัพท์ : 082-2583490
ส.ต.ท. บุญมี เนืองนันท์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โทรศัพท์ : 089-5762232
นางณัฐสุดา พูดเพราะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 1
โทรศัพท์ : 082-8451415
นายบวร มังคะรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 2
โทรศัพท์ : 085-7389177
นายอำพันธ์ แก้วไวยุทธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 3
โทรศัพท์ : 092-8649164
นายสวัสดิ์ รักษาภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 4
โทรศัพท์ : 087-8630136
นายนิกร เกลือสีโท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 5
โทรศัพท์ : 098-5199308
นายยุทธนา สุภารีย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 6
โทรศัพท์ : 065-8872385
นางวิลาวัลย์ หรรษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 7
โทรศัพท์ : 084-5845864
นายมงคลชัย ไร่รัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 8
โทรศัพท์ : 082-2583490
นายศักดิ์ชาย ฉายไสว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 9
โทรศัพท์ : 093-1026790
นายทรัพย์ เฉื่อยกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 10
โทรศัพท์ : 080-2702451
นายชูชาติ ดอนสมจิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 11
โทรศัพท์ : 064-1718671
นายคำเภา ภูแล่นเร็ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 12
โทรศัพท์ : 088-5372743
นายผดุง ศรีทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 13
โทรศัพท์ : 091-8340094
นายบุญเพ็ง ขันประมาณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 14
โทรศัพท์ : 085-7432683
นางบังอร หนองโสดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 15
โทรศัพท์ : 092-6933822
นางสาววนิดา เขจรสัตย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตที่ 16
โทรศัพท์ : 098-7467696