องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองคลัง
นางสาวสาวินี บรรณสาร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 095-2303551
นางสาวศุภรดา ไชยสา
นักวิชาการคลังชำนาญการ
โทรศัพท์ : 095-6635652
นางสุภา ผลสว่าง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทรศัพท์ : 086-2208938
นางสาวสมจิตร เสริฐผล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 098-6536783
นางสาวจิดาภา สีลาพัฒน์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 081-1569836
นางนพวรรณ จรบุรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 098-1698904