องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file กฎกระทรวง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file กฎกระทรวงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file หลักเกณฑ์+วิธีการ+และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้างฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง