ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง